Informaţii utile

Repatrierea

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RESTABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA (REPATRIEREA) A CETĂŢENILOR ROMÂNI AFLATI ÎN Canada.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările şi completările ulterioare, "Cetăţenilor români care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României". Potrivit art.33 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, "Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România".

 

IMPORTANT !

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate NU sunt autorizate sã primeasca cereri privind restabilirea domiciliului în România. Demersurile pentru restabilirea domiciliului în România se fac in exclusivitate in Romania. Competenta in solutionarea cererilor de restabilire a domiciliului în România revine Ministerului Administratiei si Internelor – Directia Generala Pasapoarte. 

Prin cetăţeni români care au domiciliul în străinătate se înţelege persoanele care posedă paşapoarte simple în care s-a efectuat menţiunea privind domiciliul în străinătate, foştii cetăţeni români care au redobândit cetăţenia română cu menţiunea domiciliului în străinătate, precum şi persoanele care au plecat legal sau ilegal din România înainte de 23.12.1989, şi au refuzat înapoierea în ţară.

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care doresc să-şi restabilească domiciliul în România, se adresează personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa persoanelor pe raza căruia locuiesc, cu o cerere tip, model nr. 6 (formulat tipizat care se găseşte la formaţiune). Cererea se depune odată cu cererea pentru eliberarea cărţii de identitate şi va fi însoţită de următoarele documente:

 

 • 3 fotografii color ¾ cm;
 • chitanţa pentru achitarea taxei consulare aferente;
 • paşaportul românesc valabil, copia filelor 1 - 3 din paşaport şi a filei pe care este aplicată ultima ştampilă de intrare în România, care atestă calitatea de cetăţean român, însoţită de documentul cu care au intrat în România, în original şi copie.

Persoanele care au dobândit cetăţenia română în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor prezenta:

 • certificatul constatator prevăzut la art. 20 din legea mai sus menţionată şi paşaportul cu care au intrat în România, în original şi copie de pe filele în care sunt menţionate datele de identitate, semnalmentele, fotografia titularului şi ultima intrare în România.
 • Certificatele de naştere şi căsătorie (dacă este cazul) transcrise la Starea Civila în România, în original şi copie, inclusiv ale minorilor care işi restabilesc domiciliul împreună cu părinţii.

Persoanele care s-au nascut ori căsătorit în străinătate şi deţin acte de stare civilă încheiate la autorităţile străine trebuie să solicite mai întâi transcrierea acestora la starea civilă din România, conform prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.

Cetăţenii români care şi-au schimbat numele sau prenumele în străinatate, este necesar să solicite în prealabil, schimbarea numelui pe cale administrativă sau inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui in registrele de stare civila romane, iar persoanele care au divorţat în străinatate trebuie să solicite recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine de către instanţa judecătorească din România.

Cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.

Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi solicită restabilirea domiciliului împreună cu parinţii vor fi menţionaţi în cererile acestora, iar cei care au vârsta între 14 şi 18 ani vor depune cereri personal, în nume propriu.

Minorii ai caror părinţi îşi păstrează domiciliul în străinătate, pot solicita (re)stabilirea domiciliului în România numai dacă au fost încredinţaţi legal unui tutore domiciliat în România.

În cazul în care numai unul dintre părinţi îşi (re)stabileşte domiciliul în România împreună cu copii minori în vârsta de până la 18 ani este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în forma autentică la notarul public.

După obţinerea cărţii de identitate, persoanele care au domiciliat în afara României, pot solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte perioada în care au avut statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, necesară la Autoritatea Naţională a Vămilor. Adeverinţele se eliberează la cerere, de către Direcţia Generală de Paşapoarte.

Cererea se depune laserviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judeţului pe raza căruia şi-a stabilit domiciliul persoana în cauză sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi va fi însoţită de următoarele:

 

 • dovada plăţii taxei consulare aferente;
 • copia cărţii de identitate.

Pentru obţinerea mai multor date privind introducerea efectivă a bunurilor în România, cei interesaţi se pot adresa la Autoritatea Naţională a Vămilor, care are sediul în Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sector 1, tel. 011-4-021-3155858, 3155859 sau pot consulta site-ul www.customs.ro

Informatii complete privind procedura restabilirii domiciliului in Romania sunt disponibile pe site-ul Directiei Generale de Pasapoarte http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/index9.htm

Conform Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului Europei, bunurile personale importate de persoanele fizice care își mută reședința obișnuită dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, sunt admise fără plata taxelor vamale. Bunurile personale pentru care se aplică scutirea de taxe vamale sunt cele care, cu excepția cazurilor speciale justificate de anumite împrejurări, s-au aflat în posesia și în folosința persoanei respective la reședința anterioară cu cel puțin șase luni înainte de încetarea reședinței obișnuite din țara terță de plecare și scutirea poate fi acordată numai persoanelor a căror reședință obișnuită a fost în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene pe parcursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 12 luni.

Potrivit regulamentului, se pot acorda scutiri privind bunurile personale intrate în circulație și înainte ca persoana respectivă să își stabilească reședința obișnuită pe teritoriu vamal al Uniunii Europene. După stabilire, bunurile personale beneficiază de scutire vamala în timp de 12 luni.

Direcția Generală a Vămilor informează că documentele prin care se poate justifica acordarea scutirii de la plata taxelor vamale pot fi următoarele:

 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după pașaport;
 • Copie apermisului de ședere temporară/permanentă;
 • Facturi sau alte documente fiscale echivalente;
 • Titluri de proprietate.

Precizăm că documentele enumerate mai sus au un caracter exhumativ, și, ca atare, biroul vamal poate solicita persoanei interesate (dacă situația concretă impune acest lucru) și alte documente care să facă dovada împlinirii condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului.

Acordarea scutirii de plată a taxelor de import pentru bunurile personale, pe baza documentelor care justifica îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1186 / 2009, este în competența exclusivă a biroului vamal unde se prezintă bunurile în vederea efectuării formalităților vamale de punere în liberă circulație. 

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Festivalul de film scurt european de la Ottawa, ediția a 5-a

20.04.2018

Ambasada României la Ottawa are plăcerea să anunțe organizarea celei de-a 5-a ediții a Festivalului de film scurt european de la Ottawa, …